Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.

Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

Onderzoek heeft aangetoond dat het communicatieproces tussen mensen gebaseerd is op neuropsychologie, cybernetica en taal. Bovendien is gebleken dat dit proces te beïnvloeden is met behulp van NLP.

Door het toepassen van NLP leer je je open te stellen voor nieuwe dingen en je daarbij bewust te worden hoe jij en anderen communiceren. Je herkent inmiddels bepaalde vormen van gedrag en de emoties die daarbij horen. Door effectievere communicatie krijg je meer keuzevrijheid in je dagelijks leven.

Tijd, ruimte, materie en energie

De begrippen tijd, ruimte, materie en energie zijn relatief. We herkennen allemaal het gevoel dat een uur bijvoorbeeld soms lang en soms kort kan duren. Dit ligt dan op dat moment aan de context. Einstein toonde de betrekkelijkheid van de zintuiglijke waarneming aan met zijn relativiteitstheorie en gaf hiermee aan dat voorstellingen en gedachten, die door de zintuiglijke waarnemingen worden opgeroepen, geen volledig en getrouw beeld vormen van de werkelijkheid.

Taal

Door middel van taal geven we betekenis aan onze waarneming. Taal is de manier om te structureren. Hoe meer taal je beheerst, hoe meer onderscheid je kunt maken. Eskimo’s hebben bijvoorbeeld meer dan negentig verschillende namen voor de kleur wit. Voor Eskimo’s krijgt sneeuw zoveel meer betekenis wanneer er specifieke woorden voor worden gebruikt. Woorden schieten altijd tekort als je wilt beschrijven wat er allemaal is.

Herinneringen en beslissingen

De filters van herinneringen en beslissingen maakt dat je dingen weg laat, ze vervormt en generaliseert op basis van de eigen herinneringen en beslissingen. Alles wat je doet wordt bepaald door ervaringen uit het verleden. Je brein koppelt aan nieuwe ervaringen informatie uit het verleden. Ook geven herinneringen een soort standaard weer. Een appel was ooit lekker, dus nu zul je sneller geneigd zijn weer een appel te eten. Ook in het verleden genomen beslissingen zijn een belangrijke filter. Je bent geneigd om achter je eigen beslissingen te blijven staan die je ooit hebt genomen. Hierdoor vormen de besluiten die je ooit nam een graadmeter voor nieuwe besluiten.

Waarden

Waarden zijn die zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven. Ze geven een richting aan je motivatie en sturen je gedrag. Je waarden hebben een zekere volgorde, een hiërarchie. Als iets past binnen je waarden dan is dat prima. Waarden ontstaan gedurende jouw leven. Waarden zijn een belangrijke filter. Iemand die bijvoorbeeld zelfverzekerdheid als een belangrijke waarde heeft, zal het sneller opvallen dat een ander onzeker is.

Overtuigingen

Alles wat je gelooft is een overtuiging. Overtuigingen geven je zekerheid. Het stuurt je waarneming elke seconde van de dag en bepaalt in grote mate de betekenis van die waarneming. Stel je voor dat je dichtklapte toen je iemand voor het eerst ontmoette. Als dat een aantal keren gebeurt zou je kunnen denken dat nieuwe mensen ontmoeten eng is. Wanneer je daarvan overtuigd bent, ben je sneller geneigd deze situaties te vermijden. Dit noemen we een belemmerende overtuiging. Overtuigingen bepalen waar je op focust en wat daar de betekenis van is. Het geloof is hier een mooi voorbeeld van.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.

Meta-programma’s

Meta-programma’s zijn stijlen van waarnemen en zorgen voor de sortering van informatie. Ze bepalen eigenlijk waar iemand op focust in een bepaalde situatie. Soms neem je meer de verschillen waar en soms meer de overeenkomsten. Wanneer je weet welke sortering het meta- programma heeft, kun je hier mee nog effectiever worden. Meta-programma’s zijn onbewust ‘ingesteld’ en kunnen bewust worden bijgestuurd. Er zijn duizenden meta-programma’s te onderscheiden.

Attitudes

Attitudes zijn het geheel van waarden en overtuigingen met betrekking tot een bepaalde context. Attitude gaat over jouw houding ten opzichte van de waarneming. Er wordt een reconstructie gemaakt van wat je waargenomen hebt nadat deze informatie is gefilterd. Deze interne representatie is per definitie dus onjuist, onvolledig en onwaar.

Stemming

De interne representatie wekt een gevoel op. In NLP termen een interne staat genoemd. Deze stemming heeft een directe invloed op jouw fysiologie, je lichaamshouding.

Fysiologie

Doordat je een bepaalde interne staat hebt, levert dit fysiologisch gezien een reactie op. Elke interne staat heeft altijd – hoe klein ook – een fysiologische reactie. Verander de interne representatie en je zult merken dat jouw stemming verandert. Als jouw stemming verandert, verandert dus ook jouw fysiologie. Deze drie-eenheid interne representatie, stemming en fysiologie versterken elkaar. Het is een synergetisch gezelschap wat direct invloed uitoefent op jouw gedrag.

Gedrag

Ons gedrag is extern waarneembaar door een ander. De lange weg door onze filters, die onze waarneming in microseconden heeft afgelegd, uit zich uiteindelijk in gedrag. Dit gedrag is in meer of mindere mate primair, afhankelijk van welke waarneming wordt gedaan.

Resultaat

Elk gedrag heeft altijd een effect, een resultaat. Dit resultaat kun je waarnemen. Echter, ook hier spelen opnieuw onze filters weer een rol. Dus als je denkt dat je iets niet goed hebt gedaan, kun je dat nooit echt zeker weten.